GIV IKKE BRAND OG RØG EN CHANCE

 
 
 

Alle ved, at brand dræber. Men vidste du, at de fleste dødsfald skyldes den hurtige spredning af røg og giftige gasser? Af de mennesker, der påvirkes af brand lider ca 70% som følge af inhalering af røg og gasser. Røg og gasser er farlige, fordi de nedsætter sigtbarheden, indeholder giftige stoffer og overfører varme. Der forekommer mindst 5000 brandtilfælde hver dag i Europa, og brandsikkerheden i bygninger er derfor et meget vigtigt emne for samfundet.

Nogle eksempler

 
 
 
 

 

BRANDBESKYTTELSE: VORES ANSVAR

Tænk lidt over konsekvenserne af en brand og det ansvar, som byggeindustrien har for at forhindre disse. 

Socialt ansvar

Utilstrækkelige brandsikkerhedsstandarder og forældede testmetoder er en af årsagerne til 2.000.000 rapporterede brande og 4.000 dødstilfælde i Europa hvert år. Mennesker fortjener bedre.
Brugen af brandfarlige materialer betyder, at det kun tager tre minutter, før en brand har opslugt et helt rum. Ubrændbar isolering kan tilføre værdifuld tid.
 
Brande kan medføre at der afgives giftig røg og gas. 14 typer kræft, rammer oftere brandmænd end den almindelige befolkning.
 
Efter hver brand forurener giftig røg luften, og giftigt slukningsvand trænger ned i jorden og løber ud i floderne. Det forårsager forurening.

Ansvaret for sundhed og sikkerhed

Når organiske materialer opvarmes, sker der en termisk nedbrydning, og de afgiver brandfarlige gasser, hvilket fører til en reel og massiv brand. Dette kan ske i løbet af 10 minutter efter brandens start.
 
Giftige gasser kan føre til bevidstløshed efter kun få indåndinger. 70.000 mennesker bliver indlagt hvert år i Europa som følge af kvæstelser forårsaget af brand.
 
Hurtig røgdannelse nedsætter sigtbarheden, forårsager at orienteringsevnen mistes samt giver åndedrætsbesvær. På under tre minutter er de påvirkede mennesker i fare.
 
Vi tilbringer 90 % af vores liv i bygninger. Lad os gøre dem brandsikre. Især højhuse, hospitaler, skoler, plejefaciliteter og alle offentlige steder fortjener ekstra opmærksomhed.
 

Finansielt ansvar

Der bruges 126 milliarder euro – det svarer til 1 % af Europas bruttonationalprodukt – på konsekvenserne af brand i Europa hvert år.
 
Skader forårsaget af brand og slukningsvand, samt bortskaffelse af brandaffald, koster enorme summer hvert år. Endvidere vil omkostningerne stige endnu mere, hvis bygningen ikke kan benyttes, til produktion eller andre formål, på grund af påvirkninger fra brand.  
 
Over 70% af virksomheder, der påvirkes af en brandkatastrofe, overlever ikke de efterfølgende 3 år.
 
Efter en brand går værdifuld arkitektur og historiske bygninger ofte uigenkaldeligt tabt.
 
 
 


Et isoleringsmateriale kan tilbyde meget mere end blot termiske fordele. Det kan spille en afgørende rolle i en bygnings brandsikkerhed, og det kan give dig ro i sindet.

 
 

FOAMGLAS® ISOLERING FORBEDRER BRANDSIKKERHEDEN FOR HELE BYGNINGEN

I årtier har isoleringsdelen af FOAMGLAS® støttet brugen af ikke-brændbar isolering i den globale bygningsindustri. Hvor andre materialer i bygninger kan bidrage til hurtig spredning af brand og frigivelse af yderst giftige gasser, overholder FOAMGLAS®-plader den strengeste europæiske brandklassifikation A1 og fungerer som en brandbarriere ved at isolere ilden lokalt.
 
 
 
 
  • FOAMGLAS®-celleglasplader er ubrændbar A1-klassificeret [EN 13501-1], hvilket er den højeste europæiske klassifikation for ”reaction to fire”, der kan opnås
  • FOAMGLAS®-plader producerer ingen giftig røg eller gas i tilfælde af brand
  • FOAMGLAS®-plader producerer ikke tæt røg, som kan blokere en evakueringsvej
  • FOAMGLAS®-plader danner ingen farlige brændende dråber, som kan skade mennesker, der opholder sig i eller evakuerer bygningen
  • FOAMGLAS®-plader giver ekstra brandsikkerhed. Hvert lag af 50 mm FOAMGLAS®-isolering giver 30 minutters ekstra brandmodstand (REI). 
  • FOAMGLAS®-plader har et smeltepunkt på over 1000 °C (jvf. DIN 4102-17, med tykkelse > 80 mm).
 
 
 
 


BRUG FOAMGLAS® IKKE BRÆNDBAR ISOLERING

 
 


Smelteskjoldseffekt

I tilfælde af brand fungerer FOAMGLAS®-overfladen som et varmeskjold via den såkaldte smelteskjoldseffekt. Når overfladen udsættes for flammer, bliver den "glaseret" som følge af den intense varme og danner derved et beskyttende lag. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Smeltepunkt > 1000 °C

Test af smeltepunktet viser, at der er en betydelig del tilbage af materialet efter 90 minutter ved over 1000 °C. Dette bekræfter den enestående beskyttelse, som FOAMGLAS®-celleglas yder (DIN 4102-17 - tykkelse > 80 mm).
 
>> Testrapport 1
 
 
 

A1-klassificeret

FOAMGLAS®-celleglasplader er ubrændbar A1-klassificeret [EN 13501-1]. Det er den højeste europæiske klassifikation for ”reaction to fire”, der kan opnås.

>> Info A1-certifikat

 
 

Brandsikkert Europa (FSEU)

FOAMGLAS® er medlem af FSEU. Hver dag gør vore engagerede specialister deres yderste i samarbejdet med FSEU for at skabe opmærksomhed omkring brandsikkerhed i bygninger.

>> Mere om FSEU

 
 
 
 

 

TESTIMONIAL NAUDERS TOVBANECENTER 

Nauders tovbanecenter/skistation i Østrig blev udvidet i sommeren 2015. Kun et par uger før den planlagte færdiggørelsesdato forårsagede svejsning en brand i tagområdet. Til trods for brandvæsnets hurtige reaktion blev store dele af den øverste etage ødelagt af branden. Endvidere trængte der vand ned i kælderetagen, hvor skibutikken og kasseområdet var.
 
 
 
 
 
  • Områderne med indvendigt isoleringssystem fra FOAMGLAS® forhindrede skader som følge af brand og vand.
  • Eksperterne bevidnede efter audit: den komplette opbygning med det indvendige isoleringssystem fra FOAMGLAS® kunne bevares, og væggene havde kun behov for en ny gang maling. Det kompakte, limede FOAMGLAS-isoleringssystem gav en effektiv beskyttelse af den komplette opbygning.
  • Skaden blev minimeret, og der blev sparet omkostninger som følge af den beskyttelse, som FOAMGLAS®-isoleringssystemet ydede.
  • Imponerende tidsbesparelser: til trods for skader fra branden og slukningsvandet blev projektet afsluttet til tiden, bl.a. som følge af den beskyttelse som FOAMGLAS®-systemet gav.
 
 
 
 
 

 

FILM

Se arkitektens og investorens vidnesbyrd vedrørende denne brand.